انواع دوره های آموزشی

در حال حاضر، ۳ دوره آموزشی توسط آکادمی کناف ایران ارایه می شود:

۱- دوره نظارت که ویژه مهندسین دفاتر فنی، ناظرین و کارفرمایان می باشد. (طول دوره ۴ روز)

۲- دوره نصب که ویژه گروه های اجرایی و نصاب ها می باشد. دوره آموزشی نصب در سه مرحله طراحی شده و باید به ترتیب زیر طی شود:

الف- دوره آموزشی نصب سقف کاذب غیر دکوراتیو (طول دوره ۴ روز)

ب- دوره آموزشی نصب دیوار غیر دکوراتیو (طول دوره ۳ رو