نصب نبشی تراز

١- نصب نبشی تراز

اتصال آویز به سقف اصلی

٢- اتصال آویز به سقف اصلی

اجرای شبکه سازه

٣- اجرای شبکه سازه

قرار دادن تایلها درون شبکه

٤- قرار دادن تایلها درون شبکه