دیوارهای پوششی با سازه

در این ساختار ، صفحات روکش دار گچی بر روی زیر سازی فلزی پیچ می شوند.

این زیرسازی می تواند به صورت متصل به دیوار یا مستقل از دیوار اجرا شود. در این روش ، لایه عایق در فاصلۀ آزاد میان صفحۀ روکش دار گچی و دیوار زمینه قرار داده می شود. وجود فاصلۀ آزاد ، علاوه بر ایجاد فضای مناسب جهت نصب لایۀ عایق ، راه حل مناسبی جهت غلبه بر مشکلات اجرایی دیوار زمینه ، مانند ناشاقول بودن دیوار و حذف شیار زنی جهت عبور تأسیسات الکتریکی و مکانیکی ، محسوب می شود. از مزایای دیگر این ساختار ، امکان اجرا در دیوارهای با شرایط زمینه متفاوت و اجرای پوششهای با ارتفاع ١٠ متر می باشد.